Pagliyab: Catching Fire, The (SPOT.ph) Filipino Edition

Girl on fire? <em>Babaeng nasusunog!</em>

(SPOT.ph) The Filipino Edition of Suzanne Collins’ The Hunger Games didn’t create as much buzz as the translation of Harry Potter did, but visit Precious Pages bookstore and you will find it there, right next to Twilight (a.k.a. Takipsilim) and Fifty Shades of Grey. They don’t have Catching Fire yet but we’ve read the fan reviews of the initial effort and they speak of it as they would a trainwreck. There are those who found "pambayad" quite an awkward counterpart for "tribute."

 

The line "I volunteer! I volunteer as tribute!" reads, "Ako na lang! Nagpiprisinta akong maging pambayad!" in the Filipino Edition. It could have been translated to, "Ako na lang! Pinipili kong maging Alay!"

 

This, of course, will still not please everyone. This is why we think that the Pinoy editions are great. It opens up conversations about language and literature and well, it’s just plain fun to think up translations to your favorite lines.

 

Here’s our version of the Catching Fire...or Pagliyab (or is it Paghuli ng Apoy?).

 

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

1. I gulp my tea even though it’s too hot and push back from the table. "I better get going. Make myself presentable for the cameras."

Refined Filipino: Nakakapaso pa ang tsaa ngunit linaguk ko na ito at kumilos na palayo sa mesa. "Mabuti pa’y mag-gayak na ako. Kailan kong ihanda ang aking sarili para sa mga manunuod."

Kanto Filipino: Linaklak ko ang tsaa kahit sobrang init pa nito at umalis sa mesa. "Sibat na ako. Ayusin ko pa mukha ko para sa camera."

 

2. Peeta laughs, "Ugh. Not really."

Refined Filipino: Tumawa si Peeta, "Ha. Hindi nga."

CONTINUE READING BELOW
Recommended Videos

Realistic Filipino: Tumawa si Peeta, "Nye. Weh."

 

3. "After that, there was nothing to do but let you play out your little scenario. And you were pretty good, too, with the love-crazed schoolgirl bit. The people in the Capitol were quite convinced. Unfortunately, not everyone in the districts fell for your act," he says.

Refined Filipino: "Nang mangyari na iyon, wala na kaming ibang magawa kung hindi hayaan kayong ipagpatuloy ang inyong sinulat na tagpo. At napaka-husay mo, sa iyong pagganap sa katauhan ng tulirong dalagita. Napapaniwala ang madla sa Kapitolyo. Sa kasamaang-palad, hindi lahat ng mga nasa Distrito ay nahumaling sa inyong dula," ang sabi niya.

Showbiz Filipino: "Tapos nun, wala na kaming choice kung hindi hayaan kayong tapusin ang drama niyo. Ang galing nga ng mga pa-tweetums mo eh. ’Yung mga tao sa Capitol bilib na bilib. Kaya lang, hindi lahat ng mga tao sa mga District nahulog sa mga pag-arte ninyo," sabi niya.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

4. "I don’t know. He might have other plans," I say.

Refined Filipino: "Hindi ko alam. Maaring may iba siyang gagawin," wika ko.

Snarky Filipino: "Ewan. Baka busy siya," sabi ko.

 

5. I lift my chin. I’ve been so consumed with my own worries, I haven’t noticed the strange noise coming from the square. A whistling, the sound of an impact, the intake of breath from a crowd.

Refined Filipino: Tumingala ako. Masyado akong natupok ng pagkabahala, hindi ko napansin ang nakakabagabag na tunog mula sa liwasan. Isang paghuni,  ang ugong ng pagsalpok, ang pagsamyo ng hininga ng madla.

Sabaw Filipino: Binuhat ko ang aking baba. Ako’y masyadong kinain ng sarili kong alalahanin, hindi ko napansin ang kakaibang tunog na nagmumula mula sa parisukat. Isang pag-pito, tunog ng salpukan, ang pag-singhot-singhot ng mga maraming tao.

 

6. "They’ve been waiting for hours," my mother adds.

Refined Filipino: "Ilang oras na silang naghihintay," dagdag ng aking ina.

Chaka Filipino: "Pa-importante ka," dagdag ni mudra.

 

7. It’s ugly, all right, a big rodent with a fuzz of mottled gray fur and two wicked-looking gnawing teeth protruding over its lower lip.

Refined Filipino: Pangit nga talaga ito, isang malaking daga na nababalot ng batik-batik na kulay-abo ang balahibo at nakausli sa labas ng bibig ang nakakikilabot na ngiping pang-ngatngat nito.

Demure Beckie Filipino: Wiz ko bet ang fez ng daga-daga na itey.

 

8. "Not today, Katniss. I don’t think we’d be helping anyone by dropping in on them," he says.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Refined Filipino: "Huwag ngayon, Katniss. Sa tingin ko, hindi makakatulong kung aabalahin natin sila sa panahong ito." sabi niya.

Literal Filipino: "Hindi ngayon, Katniss. Hindi yata natin masasaklolohan ang mga tao kung hulugan natin sila." sabi niya.

 

9. But I’m not naked. I’m in a dress of the exact design of my wedding dress, only it’s the color of coal and made of tiny feathers. Wonderingly, I lift my long, flowing sleeves into the air, and that’s when I see myself on the television screen. Clothed in black except for the white patches on my sleeves. Or should I say my wings.

Refined Filipino: Ngunit hindi ako hubad. Suot ko pa rin ang damit pangkasal ko, subalit kulay uling na ito at gawa sa na ito sa mga balahibo ng mga ibon. May pagtataka kong itinaas ang mahabang manggas at noon ko nakita ang sarili ko sa tabing ng telebision. Dinamitan ng itim maliban sa mga tagpitagping puti sa aking mga manggas. O marapat bang sabihing mga pakpak.

Kolehiyala Filipino: Pero hindi naman ako hubo or anything. Suot ko naman yung damit na pareho nung wedding dress, but medyo maitim na siya and may mga feather-feathers. Wonderingly, tinaas ko yung long, flowing sleeves ko and grabe, I saw myself on TV. Nakabihis ako in black pwera na lang sa puti-puti on my sleeves. Na parang wings.

 

10. Peeta comes to the table and opens the candy bag. "Ooh, peppermints."

Refined Filipino: Lumapit si Peeta sa mesa at nagbukas ng supot ng kendi, "Aba, peppermints."

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Hardcore Filipino: Lumapit si Peeta sa hapagkainan at siya’y nagbukas ng supot ng mga minatamis na pagkain, "Aba, herbabuwena."


Share this story with your friends!

Help us make Spot.ph better!
Take the short survey

Read more stories about

Latest Stories

Load More Stories