Iculong An Mana Erehe!

 

I. Nagsalita na an husgado. Pero uala na cami na cinalaman sa decision. Si, nalulungcot man cami sa balita, pero an batas ay batas. Para huag nang pamarisan nan iba pa na mana indio y erehe na magbabalac pan bastusin an iglesia!

 

II. Viva! Muy bien an desisyon ni Judge Juan Bermejo, eh? Offending religious feelings, eh? Si! Nasactan naman talaga an damdamin namin na mana frayle. At sa palagay namin ay an millon-millon na mana Catolico sarado, eh.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

III. Pinatauad na namin cia. Ngunit an batas ay batas. At cailangan na sundin ito. Freedom of expression? Alam naman natin na lahat na ito'y may hangganan, may limistasyon. Paran sa mixed martial arts. Puwede mo gauin an lahat para durugin an kalaban, pero hindi mo puedeng cagatin, sabunutan, at tusukin an cania na mata.

 

IV. Cun sila ay tunay na matapang, subucan caia nilang gauin iyon sa loob nan mosque? Por que, an ginaua lan nan mana obispo ay magsalita! Acala mo naman ay casing grave nan man gahasa nan menor de edad.  Marami na mana moro an mas cahindic-hindic ang crimen laban sa estado! Gaia nan pagbenta nan DVD, pan-aambuscada sa mana sundalo, at pag kidnap kay Ces Drilon, eh!

 

V. Pero teca! Sino nga ba an totoo na Damaso, eh? At naiintindihan nga ba nan mana indio na ito cung sino an Damaso na lumalabas sa canila na mana bunganga? Cung sila'y makapagsalita, acala mo'y nabasa nila an non-komiks version niang terible at estupidong novela na Noli Me Tangere na iyan. Alam ba nila na cun ano an tunay na apelyido ni Fray Damaso? Verdolagas! Mana tonto carajo!

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW
Recommended Videos

 

VI. Si Damaso nga ba talaga an tunay na contravida sa Noli? Macinig caio kasi kay Ambeth Ocampo, isa na historyador at dating fraile rin: hindi raw si Damaso an salvahe kundi Padre Salvi! Si, ano ba naman talaga an mana ginauia ni Damaso maliban sa bastusin yan si Ibarra at ipahukay an bangcay nan kanya na ama? Mas malala iyan si Salvi- dahil an mahalay na Franciscanong ito ay nagcasala sa canya na corazon at sa Dios! Pinagnasahan nia si Maria Clara at pinagbalacan pa na patayin si Ibarra, eh! Ano na clasen Franciscano yan?

 

VII. "Terrorism is the atomic bomb of the poor!" Yan an sabi dati nan Pranses na erehe at malibog na kirat na filosofo na si Jean-Paul Sartre. Cailan ma'y an mana hampaslupa na indio ay mahihirapan pumasoc sa kaharian nan atin na Dios.  An cahirapan ay hindi lamang sa material na bagay cundi pati na rin sa pag-iisip! Tumitigas na an mana buto nan mana iyan ha. Dapat muling palambutin! Cailanga'y latiguhin sa licod- gaya nun ginagawa nan panahon nan amin ninuno na mana fraile.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

VIII. Cun indolente sila noon, indolente pa rin sila ngaion! Yan an problema pag nagcacaroon sila nan cacaunting carunungan. Ica nga nan mana Americano: Give a monkey a brain and he'll swear he's the center of the universe.

 

IX. Casalanan lahat ito nan erehe na si Claro M. Recto na iyan! Punyeta yang Rizal Law na iyan. Obligado nga na magbasa an mana estudyante, pero puro komiks lang naman an canila na referencia. Ano na sabi nan isan freshman sa U-belt? An dalawa na acda raw ni Jose Rizal ay Noli Me Tangere at Florante at Laura? Tonto!

 

X. Ano an inaacala nila? Basta-basta na na lan sila na babangga sa isang Iglesia Katolika? Punieta! Tandaan nilang marami na rin na nagbalac gibain ito, pero buhay pa rin matapos ng ilan mil na taon. Nunca! Sino an sumuboc? Martin Luther? Nabubuloc na bancay. John Lennon? Isa na bala lamang! Madonna? Culubot na at may uban na an vulvol.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

XI. Uala na mana utang na loob! Mana ingrato! Alam ba nan mana indio na ito na malaci an utang nila sa mana fraile? An fraile an nagdali sa mana islang ito nan maiz, café, cocoa, mani, singcamas, sili, achuete, naranja, pina, bulac, at marami pa na iba. Ica mismo nan lasenggo na Artista Nacional ninio na si Nick Joaquin, sa punto de vista nan economica: an fraile ay isang bayani de cultural.

 

XII. Marami an nagdudunong-dunungan tungcol sa batas. Alam naman natin na sandamucal an nagiging abogado sa Filipinas tuwing may isyu na gaya nan ganito. "Archaic" na an Article 133 nan Revised Penal Code? Antigo an mana bulbol nan lola nila! Para mo na rin na sinabi na "luma" na an Panginoon! An atin na Dios ay mas matanda pa kaysa kay Juan Ponce Enrile, eh. Separacion nan estado y iglesia? Sinverguenza!

 

XIII. Cun hindi dahil sa Iglesia, hanggan ngayon ay nacatira pa rin an mana indiong ito sa canila na mana cueva!

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

XIV. Caia, ano na ngayon an manyayari- naipasar na an RH bill! Magigin laganap na an imoralidad sa mana islang ito! Dadami na lalo an malilibog sa Filipinas! Copular! Copular! Para na mana perros! Mana aso! At ysususunod an legalesacion de divorcio? Y matriomonio de homosexuales? Mana vacla!

 

XV. Si, pinatauad na namin si Señor Celdran. At ayon nga sa instrucciones ni Cardinal Rosales, nunca na nga na ituloy an demanda. Cun an Dios nga ay nagpapatauad, cami na mana fraile pa caia? Pero sino ba cami para macialam sa mana usapin nan estado ngayon, ica nga ni Señor Celdran, no? "Stop meddling en politics!" camo e. Ay uala na cami na cinalaman sa decision nan mabuti na Judge Bermejo.

 

XVI. Sa ngaun, maari namang pumunta sa langit si Celdran. Ngunit may cailangan ciang pagbayaran. An derecho ay derecho. An batas ay batas. Masacit man ito, ito pa rin ay batas, e? Sana y mas masacit an maranasan nia sa loob nan carcel, sa preso.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

 

Lalo na pag pumulot cia nan sabon.

Share this story with your friends!

Help us make Spot.ph better!
Take the short survey

Read more stories about

Latest Stories

Load More Stories